Σχεδίαση αρχιτεκτονικών ασφάλειας

ECTS: 6
Περιγραφή μαθήματος:
Στόχος αυτού του μαθήματος είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των βασικών αρχών σχεδιασμού ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εισαγωγής γνωστών βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή μηχανισμών ασφαλείας και πρωτοκόλλων επικοινωνίας για σύγχρονα συστήματα που βασίζονται κυρίως στην κρυπτογραφία. Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος Σχεδίαση Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας είναι:
– Προσδιορισμός των κύριων στοιχείων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής των πληροφοριακών συστημάτων.
– Να αποτυπώσει το εύρος και την πολυπλοκότητα των τρωτών σημείων ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων.
– Καθορισμός των βασικών αρχών ασφαλείας όσον αφορά το σχεδιασμό προηγμένων μηχανισμών και στοιχείων.
Η κατανόηση των σχετικών μοντέλων ασφάλειας που βασίζονται στις παραπάνω βασικές αρχές, η εφαρμογή των οποίων μετριάζει και ελαχιστοποιεί τις απειλές ασφάλειας.
Το μάθημα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:
– Εισαγωγή στην ασφάλεια πληροφοριών
– Απαιτήσεις αρχιτεκτονικής ασφάλειας πληροφοριών
– Η διαδικτυακή πλατφόρμα και οι απειλές της
– Απειλές και επιθέσεις της διαδικτυακής πλατφόρμας
– Σχεδιασμός ασφάλειας κινητών τηλεφώνων
– Σενάρια πραγματικών περιπτώσεων

Εργαστήρια: που έχουν ως κύριο στόχο την εμπέδωση και εφαρμογή όλων των παραπάνω στη διαδικασία σχεδιασμού ασφαλών Πληροφοριακών Συστημάτων.

Συντονιστής μαθήματος: Χρήστος Δουληγέρης