Εφαρμογές ασφάλειας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων

ECTS: 3
Περιγραφή μαθήματος:
Εισαγωγή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT). Αρχιτεκτονικές μικροελεγκτών για το IoT. Πτυχές συνδεσιμότητας IoT. Προσεγγίσεις σχεδιασμού για ασφαλές IoT. Υποστήριξη υλικού για την ασφάλεια του IoT. Μονάδες ασφαλείας υλικού. Ασφαλείς και κρυπτογραφικές υλοποιήσεις για το IoT.

Εργαστήρια: Εργαστήρια για το σχεδιασμό ασφαλών εφαρμογών IoT.
Έργο: Υλοποίηση μιας ασφαλούς εφαρμογής IoT.

Συντονιστής μαθήματος: Αθανάσιος Παπαδημητρίου