Ερευνητικά εργαστήρια

Οι διδάσκοντες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι συνδεδεμένοι με ερευνητικά εργαστήρια που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τα εργαστήρια που αναφέρονται παρακάτω προσφέρουν τους ανθρώπινους και άλλους πόρους τους (h/w, s/w, κ.λπ.) στους φοιτητές του ΠΜΣ. Ειδικότερα: