Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Αυτή η σελίδα έχει ως στόχο να απαντήσει στις πιο συχνές ερωτήσεις των υποψήφιων φοιτητών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές με πρώτο πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών ή σε άλλους επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με το αντικείμενο του Msc.
Για να επιλεγούν, ωστόσο, οι επιλέξιμοι μαθητές πρέπει να έχουν προηγούμενες γνώσεις βασικών γνώσεων της επιστήμης των υπολογιστών (π.χ. προγραμματισμός υπολογιστών, δικτύωση υπολογιστών κ.λπ.). Οι φοιτητές που δεν έχουν πρώτο πτυχίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών, μπορούν να καλύψουν αυτό το κριτήριο με βάση δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί με άλλα μέσα, όπως σχετική προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, σχετικά επιλεκτικά μαθήματα που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου πτυχίου τους κ.λπ.

Η διάρκεια πλήρους φοίτησης είναι 1,5 έτος (3 εξάμηνα) και αντιστοιχεί σε 90 ECTS.

Παρακαλούμε διαβάστε τη σελίδα διάρθρωσης του προγράμματος για περισσότερες πληροφορίες.

Είναι δυνατή η μερική φοίτηση, από 4 έως 6 εξάμηνα. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για τους φοιτητές είναι 3 έτη.

Όλες οι διαλέξεις πραγματοποιούνται μεταξύ 18:00-21:00. Οι ακριβείς ημέρες για κάθε μαθητή εξαρτώνται από την επιλεγμένη κατεύθυνση και από τα επιλεκτικά μαθήματα που έχει επιλέξει ο μαθητής.

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται στην Πανεπιστημιούπολη Θεμιστοκλέους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στη Νίκαια. Οι φοιτητές έχουν πλήρη πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης  της πανεπιστημιούπολης. Υπάρχουν διάφορες συγκοινωνιακές συνδέσεις από/προς την πανεπιστημιούπολη.

Κατ’ αρχήν, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι δυνατή για το 30% των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα. Αυτό αποφασίζεται από τους συντονιστές των μαθημάτων κατά περίπτωση, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες κάθε μαθήματος.

Τα δίδακτρα σπουδών είναι 4500€. Συνήθως τα τέλη κατανέμονται σε τρεις δόσεις πληρωμής. Οι φοιτητές με τις υψηλότερες επιδόσεις στην κατεύθυνσή τους δικαιούνται μερική υποτροφία.