Ειδικά θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας

ECTS: 3
Περιγραφή μαθήματος:
Διαλέξεις: Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στη μελέτη ειδικών πτυχών που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών και την προστασία της ιδιωτικότητας με έμφαση σε διατομεακές πτυχές, όπως η οικονομία, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, οι νομικές και ρυθμιστικές πτυχές. Ο απώτερος στόχος είναι να εξεταστεί η κυβερνοασφάλεια από μια μικτή κοινωνικο-τεχνική οπτική γωνία. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα αυτό καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
– Οικονομικά της ασφάλειας
– Ασφάλεια στην εκπαίδευση
– Ενημέρωση για την ασφάλεια
– Νομικές και κανονιστικές πτυχές της ασφάλειας και του απορρήτου

Συντονιστής μαθήματος: Χρήστος Δουληγέρης