Αξιοπιστία ενσωματωμένων συστημάτων

ECTS: 6
Περιγραφή μαθήματος:
Ανοχή σφαλμάτων υλικού. Τεχνικές πλεονασμού (διπλά συστήματα- τριπλός αρθρωτός πλεονασμός). πλεονασμός πληροφοριών (κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων). Επιπτώσεις ακτινοβολίας σε ενσωματωμένα συστήματα (SEEs, SEUs, SEFIs). Μεθοδολογίες ανοχής σφαλμάτων για ενσωματωμένους μικροεπεξεργαστές (Ανοχή σφαλμάτων υλικού με εφαρμογή λογισμικού, μνήμες ECCs, κλειδώματα πυρήνα, checkpointing, χρονοδιακόπτες watchdog) και SRAM FPGAs (TMR, scrubbing). Τεχνικές έγχυσης σφαλμάτων (με βάση την προσομοίωση, FPGA) για την ανάλυση αξιοπιστίας.

Εργαστήρια: SRAM FGPAs. Χρήση εμπορικών εργαλείων σχεδίασης (Vivado, Synplify), πλατφορμών έγχυσης σφαλμάτων ανοικτού κώδικα και πλακετών ανάπτυξης FPGA (πλακέτες Zybo).
Έργο: FPGA και αξιολόγηση της αξιοπιστίας με τη χρήση έγχυσης σφαλμάτων.

Συντονιστής μαθήματος: Μιχάλης Ψαράκης