Βαθιά μηχανική μάθηση

ECTS: 3
Περιγραφή μαθήματος:
Το μάθημα παρουσιάζει κοινές και σύγχρονες αρχιτεκτονικές βαθιών νευρωνικών δικτύων, όπως: Συνελικτικές αρχιτεκτονικές, Αναδρομικά Νευρωνικά Δίκτυα, μηχανισμοί προσοχής και μετασχηματιστές. Επιπλέον, το μάθημα συζητά έννοιες και ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση μιας σταθερής κατανόησης των υποκείμενων αρχών των πιο σημαντικών διαδικασιών εκπαίδευσης, όπως η μηχανική του αλγορίθμου backpropagation, ο συντονισμός των παραμέτρων και τα ζητήματα σύγκλισης/υπερπροσαρμογής. Το μάθημα εξελίσσεται σε πέντε διαλέξεις και η πρόοδος των φοιτητών αξιολογείται μέσω ενός ομαδικού έργου.

Συντονιστής μαθήματος: Άγγελος Πικράκης