Βαθιά μάθηση (με εφαρμογές στην ασφάλεια και στην αναλυτική δεδομένων)

ECTS: 3
Περιγραφή μαθήματος:
Έννοιες νευρωνικών δικτύων (perceptron, feed-forward δίκτυα, συναρτήσεις κόστους, εκπαίδευση και επικύρωση). Αρχιτεκτονικές βαθιών Νευρωνικών Δικτύων (MLPs, Convolutional, Recurrent, κ.λπ.). Εφαρμογές στις επιχειρήσεις και στην ανάλυση δεδομένων. Εφαρμογές στην κυβερνοασφάλεια και τα ενσωματωμένα συστήματα. Εργαστηριακές ώρες με Tensorflow, Keras, PyTorch.

Συντονιστής μαθήματος: Άγγελος Πικράκης