Μαθηματικές μέθοδοι επιχειρηματικής αναλυτικής

ECTS: 6
Περιγραφή μαθήματος:
Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA). Ανάλυση παλινδρόμησης. Ανάλυση κύριων συνιστωσών, ανάλυση παραγόντων. Κυρτή βελτιστοποίηση. Ακέραιος προγραμματισμός και συνδυαστική βελτιστοποίηση. Μη γραμμικός προγραμματισμός (ευρετικές μέθοδοι, παραμετρικές τεχνικές, αλγόριθμοι προσέγγισης). Δυναμικός προγραμματισμός. Εργαστηριακές ώρες με MATLAB.

Συντονιστής μαθημάτων: Γρηγόρης Κορωνάκος