Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα

ECTS: 3
Περιγραφή μαθήματος:
Βασικές τεχνικές σχεδιασμού και ανάλυσης αλγορίθμων. Κατηγορίες πολυπλοκότητας. Αλγόριθμοι για υπολογιστικά δυσεπίλυτα προβλήματα. Στοιχεία αλγοριθμικής θεωρίας παιγνίων. Σχεδιασμός αλγορίθμων με βάση τη μηχανική μάθηση.

Συντονιστής μαθήματος: Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος