Διαχείριση και ανάλυση γεωργαφικής πληροφορίας

ECTS: 3
Περιγραφή μαθήματος:
Μοντέλα γεωγραφικών πληροφοριών και τεχνικές αναπαράστασης. Συστήματα διαχείρισης χωρικών βάσεων δεδομένων (λογικό – φυσικό επίπεδο). Ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων (κατανόηση, προεπεξεργασία, αποθήκευση, ανακάλυψη γνώσης, οπτικοποίηση). Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων κινητικότητας. Πρόκληση Επιστήμης Δεδομένων (Kaggle). Εργαστηριακές ώρες με PostGIS, Apache Sedona (πρώην GeoSpark), Python (GeoPandas, MovingPandas).

Συντονιστής μαθήματος: Γιάννης Θεοδωρίδης