Διαχείριση μεγάλων δεδομένων

ECTS: 6
Περιγραφή μαθήματος:
Εισαγωγή – ανασκόπηση των σχεσιακών και αντικειμενοσχεσιακών βάσεων δεδομένων. Σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό βάσεων δεδομένων. Μη παραδοσιακοί τύποι δεδομένων (κείμενο, πολυμέσα, χωρικές πληροφορίες). Μη παραδοσιακή αρχιτεκτονική βάσεων δεδομένων (δίκτυα αισθητήρων, ροές δεδομένων, κατανεμημένες, στο σύννεφο). Η εποχή των “μεγάλων δεδομένων” (αρχιτεκτονική MapReduce κ.λπ.). Εργαστηριακές ώρες με PostgreSQL, MongoDB, Spark (Batch Processing, Streaming, MLib).

Συντονιστής μαθήματος: Γιάννης Θεοδωρίδης